Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

29.01.2015.

O D L U K U o izboru kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

29.01.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije zaštite od nasilja u porodici 2016-2019 sa Akcionim planom

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na sprječavanju nasilja u porodici da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije zaštite od nailja u porodici 2016-2019 sa Akcionim planom.

28.01.2015.

J A V N I P O Z I V za prodaju građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem ( aukcijom)

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11) , čl.11 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“ br.44/10) Odluke o pokretanju postupka prodaje građevinskog zemljišta br.0101-1851 od 20.05.2014.g. i saglasnosti Vlade Crne Gore br.08-2971/3od 26.12.2013.g. Komisija za sprovođenje postupka prodaje na osnovu Odluke br.0101-1771/1 od 01.10.2014.g. ponovo (šesti put), po cijeni umanjenoj za dodatnih 10% (što čini ukupno 50%) od početne cijene objavljuje

27.01.2015.

Ministar Bosković u posjeti opštini Kotor

Ministar Bosković u posjeti opštini Kotor

U okviru radne posjete opštini Kotor ministar rada i socijalnog staranja mr Predrag Bošković razgovarao je sa predsjednikom opštine Aleksandrom Stjepčevićem. Tokom susreta sagovornici su razgovarali o saradnji u oblasti socijalne i dječije zaštite i zapošljavanja.

26.01.2015.

NAJAVA: Ministar Bošković u radnoj posjeti Kotoru i Herceg Novom

Ministar rada i socijalnog staranja mr Predrag Bošković boraviće, sa saradnicima, u radnoj posjeti opštinama Kotor i Herceg Novi u utorak 27. i srijedu 28. januara 2015. godine.

26.01.2015.

Emisija "Naša briga"

Emisija "Naša briga"

Emisija "Naša briga" emitovana 25 januara 2015.godine, tema emisije Centar za smještaj lica koja traže azil

26.01.2015.

JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). U skladu sa ovom Rezolucijom, države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su pozvane da podnesu kandidature za GREVIO, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.

26.01.2015.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Nacionalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020

Za kandidata/kinju za člana/icuRadnegrupeza izraduNacionalnestrategijezapošljavanja i razvojaljudskihresursa 2016-2020, u skladusaJavnimpozivomobjavljenim 13. januara 2015. godine, predložena je sljedećakandidatkinja:

21.01.2015.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU PRI KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA RAD

Na osnovu člana 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list CG”, br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje