Manja slova Veća slova RSS

 

>

Saopštenje u vezi sa završnim opservacijama i preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Saopštenje u vezi sa završnim opservacijama i preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom
Datum objave: 31.08.2017 13:35 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Crna Gora je ratifikovala međunarodnu Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2009. godine. Potvrđivanjem ove Konvencije Crna Gora se pridružila krugu država koje nastoje sprovoditi Konvenciju i preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju promocije, zaštite i osiguranja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih osoba sa invaliditetom.
 
Crna Gora je imala priliku da predstavi Inicijalni izvještaj o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom tokom 18. zasijedanja Komiteta za prava lica s invaliditetom održanih u Ženevi, 17 i 18. avgusta 2017. godine. 

Tom prilikom je vođen interaktivan i kontruktivan dijalog tokom kojeg smo imali priliku da podijelimo i predstavimo svoje napore, postignuća, kao i da neposredno čujemo, razumijemo i prihvatimo u kojim oblastima je u narednom periodu potrebno intenzivnije raditi.

Komitet za prava osoba s invaliditetom je dao zaključne opservacije koje će Crna Gora temeljno analizirati i naš zadatak je da preduzmemo mjere i radnje na inplementaciji preporuka u narednom periodu od šest godina kada će Crne Gora, ponovo izvjestiti Komitet o napredku koji je postigla u ostvarivanju prava garantovanih Konvencijom. 

Posebno cijenimo preporuku Komiteta za prava osoba s invaliditetom da Crna Gora sljedeći izvještaj podnese u decembru 2023. godine, što prepoznajemo kao jasan signal Komiteta da se prepoznaje posvećenost institucija i da se državi daje razuman period od 6 godina za unaprjeđenje stanja.

U Crnoj Gori jasno je prepoznat postavljeni zakonodavni i strateški okvir koji se odnosi na lica s invalididetom i u narednom periodu radićemo na još čvršćem zakonskom i strateškom okviru još snažnijem, upornijem, istrajnijem i posvećenijem zagovaranju i širenju pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, a ne medicinskom modelu u svim oblastima života, uz još aktivnije učešće samih lica s invaliditetom, odnosno njihovih predstavnika. Tom prilikom pravo na odlučivanje, izbor, pravdu, pravnu sigurnost i zaštitu moraju biti snažnije zastupljeni, osigurani i obezbijeđeni.

Jedan od preduslova jeste pristupačnost i univerzalni dizajn, te su ovo oblasti u kojima smo dodatno osviješćeni tokom ovog procesa i za koji razumijemo i prihvatamo da će biti važno još intenzivnije raditi, kako u promociji, obezbjeđivanju, ali i jačanju svijesti sveukupne, ali i stručne, sadašnje i buduće javnosti. Posebno će biti potrebno raditi na strategijama, protokolima, standardima za primjerenu i dostupnu zaštitu lica s invaliditetom u situacijama rizika i humanitarnih katastrofa.

Svjesni smo da će biti potrebno opredijeliti kontinuitet sredstava koja će biti osnov za navedene namjene, da se u sve sferama zaživi nediksriminacioni koncept. Nadovezujući se na ovo proširiti jednak pristup zdravstvenim uslugama osobama s invaliditetom. Posebno se baviti pravima žena s invaliditetom, nasilja nad njima, seksualno reproduktivnoh prava i zdravstvene zaštite.

Oblast od značaja za puno poštovanje lica s invaliditetom jeste deinstitucionalizacija. Biće neophodno u narednom periodu posvetiti pažnju uslugama i modelima koji upućuju na pravo na nezavistan život. Dodatan fokus treba staviti na prava lica koja su na tretmanu u psihijatrijskim bolnicama. 

Od najranijeg uzrasta će biti potrebno da snažnije gradimo uslove i pružamo usluge za holistički razvoj. Ovo znači jačanja oblasti rane detekcije, intervencije, tretmana, usluge koje promovišu i garantuju inkluziju, desegregaciju, snažanje kapaciteta porodice. Nadalje, nastaviti na snaženju, primjeni, praćenju zakonskih, strateških osnova za još inkluzivnije, odnosno obrazovanje đece u okviru redovnih škola, uz potrebu da se unaprijedi dostupnost visokog obrazovanja.

U oblasti rada i zapošljavanja neophodno je prevazići medicinski model, osnažiti informisanje lica s invaliditetom, podići motivaciju privrede i biznis sektora za korišćenje olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom što će voditi do promjene prakse, većem prilagođavanju licima sa invaliditetom. 

Dakle, svjesni smo, razumijemo i prihvatamo da nastavimo da u kontinuitetu unaprjeđujemo položaj lica sa invaliditetom u svim oblastima života prateći Konvenciju, savremene naučne i stručne tokove uz participaciju njih samih i/ili njihovih predstavnika. 


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja