Manja slova Veća slova RSS 

DJELOKRUG RADA MINISTARSTVA

ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

1 Direktorat za rad
1.1. Direkcija za radne odnose
1.2. Direkcija za poslove zaštite na radu

2 Direktorat za tržište rada i zapošljavanje
2.1. Direkcija za tržište rada i zapošljavanje
2.2. Direkcija za stručno obrazovanje odraslih

3 Direktorat za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu
3.1. Direkcija za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu
3.2. Direkcija za drugostepeni upravni postupak

4 Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu
4.1. Direkcija za socijalnu i dječju zaštitu i nadzor
4.2. Direkcija za zaštitu rizičnih grupa
4.3. Direkcija za razvoj usluga

5 Direktorat za informatiku i analitičko-statističke poslove
5.1. Direkcija za informatiku
5.2. Direkcija za analitičko statističke poslove

6 Direktorat za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova
6.1. Direkcija za evropske integracije
6.2. Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova

7 Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8 Kabinet ministra

9 Služba za pravne, kadrovske i kancelarijske poslove

10 Služba za finansije

ORGAN U SASTAVU MINISTARSTVA - UPRAVA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA1 Sektor za raseljena i interno raseljena lica, readmisiju i poslove azila
1.1. Odsjek za raseljena i interno raseljena lica i readmisiju
1.2. Odsjek – Centar za poslove azila

Organizaciona šema MRSS (organogram).doc

IZJAVA O MISIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA