Manja slova Veća slova RSS

 

>

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"
Datum objave: 26.03.2018 11:01 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


mrss  mrss

Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) je kapitalni projekat crnogorske Vlade koji je omogućio sproveđenje reforme sistema socijalne zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna i porodična zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i sa aspekta socijalnih usluga, kazao je Vikend novinama ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišic.

Objašnjavajući da je riječ o informacionom sistemu za procesuiranje, odobravanje, plaćanje, nadzor i reviziju socijalnih davanja, Purišic je kazao da su sistemom obuhvaćeni svi poslovni procesi u vezi sa socijalnom i dječjom zaštitom.  
                                                                                 
“Socijalni karton je omogućio kvalitetno izvještavanje, poslovnu analitiku i statistiku, koje se koriste za dalje kreiranje politike socijalne zaštite. Stoga, projekat ‘Socijalni karton’ predstavlja okosnicu procesa reforme socijalne zaštite”, tvrdi Purišic. Na pitanje dokle se stiglo sa realizacijom projekta, Purišić kaže da se on izvodi po fazama, pri čemu su prve dvije realizovane u roku.

PROJEKAT SE RADI U FAZAMA

“Faza I projekta Socijalni karton – informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) realizovan je u roku. Projekat je postigao postavljene ciljeve i znatno unaprijedio insitucionalno-organizacione, tehničko informacione kao i kadovske kapacitete centara za socijalni rad. Od 01. januara, 2015. Informacioni sistem je u operativnom radu u svim centrima za socijalni rad, njihovim podrucnim jedinicama (22 lokacije) i resornom Ministarstvu.

U međuvremenu, pristup informacionom sistemu je omogućen i u novootvorenim područnim jedinicama u Golubovcima, Tuzima, Petnjici i Gusinju”, objasnio je on.

Po uspješno realizovanom projektu, Vlada Crne Gore je, dodaje, donijela odluku o nastavku projekta, odnosno realizaciji Faze II kojom se dalje izgrađuje informacioni sistem.

“U okviru Faze II razvijeni su informacioni sistemi ustanova socijalne i dječje zaštite koji su povezani sa informacionim sistemom centara za socijalni rad. Rok za realizaciju Faze II bio je septembar 2017. Faza II je realizovana u predviđenom roku uz postignute zadate ciljeve. Realizacijom faze II, informacinim sistemom obuhvaćenisu svi centri za socijalni rad, kao i ustanove socijalne i dječje zaštite: Dom starih ‘Grabovac’ u Risnu, Dom starih ‘Bijelo Polje’ u Bijelom Polju, Dječji dom ‘Mladost’ Bijela, Zavod ‘Komanski most’ i Centar za djecu i mlade ‘Ljubovic’”, istakao je ministar.

Radi daljeg sprovođenja reforme sistema socijalne zaštite i kako bi sve što je urađeno bilo i održivo, odnosno kako bi sistem zaživio u svom punom kapacitetu, i u narednom periodu je, svjestan je Purišic, neophodna podrška u radu zaposlenima, dorada i razvoj novih funkcionalnosti informacionog sistema kao i obezbjeđivanje višegodišnjih ugovora za održavanje.

“Stoga je Ministarstvo rada i socijalnog staranja potpisalo je Anex Sporazuma o saradnji sa UNDP cime je obezbijeđen nastavak projekta do 31.09.2019. godine, odnosnoobezbijeđeni su dugoročni ugovori za održavanje IISSS koji ce trajati do 31.12.2021. godine”, najavio jePurišic.

Inace, Socijalni karton se odnosi na građane koji su korisnici prava iz socijalne i djecje zaštite, kao i na one koji su podnijeli zahtjeve za ostvarivanje prava bilo da se radi o materijalnim davanjima ili o uslugama.

                                                                       mrss

ŠTA SU GRAĐANI DOBILI UVOĐENJEM SOCIJALNOG KARTONA

Prvi čovjek Ministarstva rada i socijalnog staranja objašnjava šta su građani dobili od uvođenjem Socijalnog kartona. Naime, tvrdi da korisnici i podnosioci zahtjeva za naknade više nijesu izloženi teškoćama u vezi sa ostvarivanjem prava, povezanim sa prikupljanjem velikog broja pratece dokumentacije.

Centri za socijalni rad su modernizovani i djeluju, kaže, po modelu “sve na jednom mjestu”.

“Sistem podržava automatsku razmjenu podatakasa devet institucija: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja, Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava. Na taj način se prikupljaju dokazi iz registara nadležnih institucija koji služe za utvrđivanje imovine, prihoda i statusa pojedinaca, odnosno porodica. Socijalni radnici su sada rasterećeni viška administrativnih poslova te stoga mogu da posvete više vremena radu sa korisnicima”, kazao je on.

Kao prmjer navodi da za jednu četvoročlanu porodicu ISSS automatski prikupi 32 dokaza od devet institucija. 

“Uvidom u precizne imovinske podatke, podatke o prihodovnom stanju podnosioca zahtjeva i članova njegove porodice, njihovom radnom statusu i druge podatke, omogućava se pravičnost i ciljana pomoć, odnosno obezbjeđuje se da pomoć ide onima kojima je najpotrebnija.

Između ostalog, ovo omogućava transparentnost, vraća kredibilitet nacionalnom sistemusocijalne zaštite i povjerenja građana u njega.

Međutim, stručni rad socijalnih radnika nikada ne treba zapostavljati, tako da se insistira i neophodnoje da stručni radnici izađu na teren, u kućnu posjetu radi sačinjavanja stučnog nalaza i mišljenja koji je obavezan dio dokumentacije neophodne za ostvarivanje prava”, kaže Purišić, dodajući da je IISSS je, između ostalog,najsiromašnije i najugroženije građane oslobodio indirektnih troškova(prevoz, administrativne takse i vrijeme) prikupljanja dokumentacije.

Ovaj projekat, objašnjava ministar, predstavlja mnogo više od pukog uspostavljanja informacionog sistema odnoso tehničke intervencije. U kratkom roku, projekat je reformisao sistem odnosno suštinskiunaprijedio pravni okvir, institucionalne, organizacione, tehničke i kadrovske kapacitete.

“Kroz ovaj projekat pružena je podrška prevashodno u stvaranju novog pravnog okvira za reformu, uključujuci Zakon i podzakonska akata, kojima se transformišu centri za socijalni rad u pogledu uvođenja standarda, organizacione šeme, boljeg planiranja, evaluacije, kao i optimizacije sredstava. Socijalni karton je doprinio da se poboljša pokrivenost odnosno proširi mreža centara (na 25 lokacija), a da se u svim centrima radi na jednobrazan nacin poštujuci uspostavljene standarde.

Unaprijeđeno je upravljanje u centrima za socijalni rad, a samim tim poboljšano je korištenje kapaciteta”, kaže ministar.

Novi sistem, dodaje, daje uvid o eventualnim višestrukim socijalnim davanjima, odnosno koliko pojedinac ili porodica ukupno prima po više osnova.

“Na primjer, jedna porodica može da ostvaruje pravo na više davanja: materijalno obezbjeđenje porodice, dječji dodatak, ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, subvencije za utrošenu električnu energiju, pa se pregledom svih davanja stvara bolja slika usmjeravanja sredstava”, kazao je on. 


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja