Manja slova Veća slova RSS 

Pitanje - da li rad na određenom projektu podrazumijeva, da taj projekat mora biti identifikovan (naziv, poslovi, nosioci poslova, trajanje projekta i sl.), u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, te da li se samo ispunjavanjem tih uslova može koristiti ovaj izuzetak za rad na određeno vrijeme duže od 24 mjeseca ?

U vezi podnijetog zahtjeva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru svojih nadležnosti daje sljedeće,

 
Mišljenje

Članaom 108 st. 3 i 4 Zakona o radu („Sl.list CG“, br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđen je princip, da za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, samo zbog odsustva sa rada radi njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva, dok ne istekne ugovor o radu ako je zaključen na određeno vrijeme.
Izuzetak od navedenog pravila je da se saglasno stavu 4 istog člana, zaposlenoj ženi kojoj ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u periodu korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, rok za koji je ugovorom o radu zasnovala radni odnos na određeno vrijeme produžava do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, što se odnosi i na pripravnicu, koja koristi roditeljsko odsustvo. Dakle, imajući u vidu zaštitni karakter navede odredbe zakona, intencija zakonodavca je bila da se rad na određeno vrijeme produži zaposlenoj ženi kojoj ugovor o radu ističe u periodu korišćenja prava na porodiljsko, odsno roditeljsko odsustvo dok to odsustvo traje.

S tim u vezi poslodavac je dužan da ženi pripravnici iz stava 4 ovog člana, omogući preostalo osposobljavanje za samostalan rad u određenom stepenu školske spreme, odnosno kvalifikacije nivoa obrazovanja ili stručne kvalifikacije, nakon isteka prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, saglasno članu 39 stav 2 istog zakona.
Međutim, pitanje koje se odnosi na izuzetak iz člana 25 stav 4 istog zakona, da ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati i duže od 24 mjeseca pored ostalog i radi, rada na određenom projektu do njegovog okončanja u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, mišljenja smo da svaki projekat ima svoje određenje koje podrazumijeva: njegov naziv, poslove, nosioce poslova i trajanje projekta, u zavisnosti od karaktera oblasti u kojoj se taj projekat radi. Zbog toga je ovaj zakon, u navedenoj odredbi opredijelio da se rad na određenom projektu radi onoliko vremena koliko je potrebno da se on završi, u skladu sa posebnim zakonom i kolektivnim ugovorom iz oblasti u kojoj se radi.

 

Pitanje: Da li ova kompanija može kao korisnik usluge ustupanja zaposlenih od srane nadležne Agencije, da angažuje privremeno ustupljene zaposlene da obavljaju poslove iz osnovne djelatnosti poslodavca za čije obavljanje su aktom o sistematizaciji utvrđena radna mjesta ?

U vezi podnijetog zahtjeva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru svojih nadležnosti daje sljedeće,

Mišljenje

Odedbama čl. 43a do 43g Zakona o radu radu („Sl.list CG“, br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđen je novi institut privremenog rada preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu-korisniku, kojima se uređuje ova materija. Ovakav oblik rada doprinosi jačanju evropskog socijalnog modela za nove oblike organizovanja rada preko ugovorenih angažmana putem sporazuma, gdje se postiže veća fleksibilnost na tržištu rada, vodeći računa o sigurnosti i prilagodljivosti zaposlenih.
Tako je članom 43a ovog zakona, utvrđen status Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu za obavljanje poslova kod poslodavca-korisnika. Karakteristika ove agencije je da se bavi zapošljavanjem radi ustupanja zaposlenih korisniku, da može obavljati ove poslove samo kao jedinu djelatnost, da je registrovna kod organa državne uprave nadležnog za poslove rada, kada stiče svojstvo pravnog lica i da ima dozvolu za rad izdatu od strane tog organa.
Za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih zaključuje se sporazum između Agencije i korisnika koji sadrži: broj zaposlenih koji se ustupaju korisniku; vremenski period na koji se zaposleni ustupa; mjesto rada; poslove koje će zaposleni obavljati; primijenjenost mjera zaštite na radu na radnom mjestu na kojem će zaposleni da obavlja poslove; način i vrijeme u kojem je korisnik dužan da dostavi Agenciji obračun za isplatu zarada, kao i propise koji se kod korisnika primjenjuju na utvrđivanje zarada, kao i odgovornost Agencije ako zaposleni koji je upućen na rad ne ispunjava preuzete obaveze.
Utvrđeno je takođe, da navedeni sporazum ne može se zaključiti radi: zamjene zaposlenih koji su u štrajku, u skladu sa zakonom, kod korisnika kod kojeg se provodi štrajk; ustupanja zaposlenog za obavljanje poslova za koje je korisnik u prethodnom periodu od 12 mjeseci otkazao ugovore o radu zbog tehnološkog viška i obavljanja poslova iz djelatnosti Agencije (član 43b ).
Članom 43c utvrđeno je da Agencija za privremeno ustupanje može zaključiti ugovor o radu sa zaposlenim na određeno ili neodređeno vrijeme, u skladu sa ovim zakonom, s tim što prava iz rada i po osnovu rada ustupljeni zaposleni ostvaruje kod te Agencije. S toga, Ugovor o radu koji Agencija zaključuje sa zaposlenim, pored podataka iz člana 23 stav 1 ovog zakona, mora da sadrži i sljedeće podatke: da se ugovor o radu zaključuje radi ustupanja zaposlenog za privremeno obavljanje određenih poslova kod korisnika i obaveze Agencije prema zaposlenom za vrijeme za koje je ustupljen korisniku.
S tim u vezi, zarada zaposlenog koji je ustupljen korisniku, ne može biti manja od zarade zaposlenog kod korisnika koji radi na istim ili sličnim poslovima sa istom stručnom spremom, kao i to da za vrijeme za koje zaposleni čeka da bude ustupljen korisniku ima pravo na naknadu zarade u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o radu, kod Agencije.
Prije upućivanja zaposlenog korisniku, Agencija je dužna da upozna zaposlenog sa svim rizicima obavljanja posla kod korisnika, koji se odnose na zdravlje i zaštitu na radu i u tu svrhu da ga osposobi za rad na tim poslovima, u skladu sa propisima o zaštiti na radu, osim ako sporazumom o ustupanju zaposlenog nije utvrđeno da će te obaveze izvršiti korisnik.
Imajući u vidu navedene odredbe zakona i karakter instituta zapošljavanja radi privremenog ustupanja zaposlenog korisniku, da zaposleni zasniva radni odnos sa Agencijom za privremeno ustupanje drugom poslodavcu, da se ustupanje zaposlenog korisniku vrši na osnovu sporazuma između te Agencije i korisnika, mišljenja smo da nema zakonskog ni drugog osnova da korisnik može ustupljene zaposlene angažovati na radna mjesta koja su utvrđena aktom o sistematizaciji iz svoje djelatnosti, mimo uslova utvrđenih sporazumom iz člana 43b Zakona o radu.

 

 


Zahtjev  za davanje mišljenja u vezi pitanja koje se odnosi na produžavanje radnog odnosa na određeno vrijeme zbog porodiljskog odsustva, kao i da li se vrijeme porodiljskog odsustva može tumačiti kao vrijeme angažovanja saradnika u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta CG, imajući u vidu i čl. 85 i 87 Statuta tog univerziteta?
U vezi podnijetog zahtjeva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru svojih nadležnosti daje sljedeće,

Mišljenje

Članaom 108 st. 3 i 4 Zakona o radu („Sl.list CG“, br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđeno je da za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, samo zbog odsustva sa rada radi njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva. Međutim, po našem mišljenu korišćenje navedenog odsustva nije od uticaja na prestanak radnog odnosa istekom ugovora o radu na određeno vrijeme, koje ne može da traje, neprekidno ili sa prekidima duže od 24 mjeseca.
Izuzetak od navedenog pravila je da se saglasno stavu 4 istog člana, zaposlenoj ženi kojoj ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u periodu korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, rok za koji je ugovorom o radu zasnovala radni odnos na određeno vrijeme produžava do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo.
Ističemo takođe, da je prema članu 25 istog zakona izmijenjen koncepcijski pristup zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u odnosu na ranije važeće rješenje, pa s toga rok od 24 mjeseca počinje da teče od 22.12.2011godine, kada su izmjene i dopune ovog zakona stupile na snagu.
Imajući u vidu navedene odredbe zakona i činjenicu da se status saradnika u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta CG, uređuje posebnim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta CG, ovo ministarstvo nije nadležno za tumačenje tih propisa, pa se za taj dio odgovora možete obratiti resornom ministarstvu za obrazovanje.

 

Pitanja:
1. Da li član 25 stav 4 Zakona o radu, omogućava da se sa zaposlenima koji rade na projektu rekonstrukcije Hotela Sveti Stefan i Hotela Miločer, a koji su angažovani po ugovoru o radu na određeno vrijeme ( u tim ugovorima nije naglašeno da se radi o projektu) čije ukupno trajanje iznosi 24 mjeseca, mogu zaključiti novi ugovori o radu do okončanja ovih projekata što će biti utvrđeno novim ugovorima o radu ?
2. Da li se može zaključiti više ugovora o radu na određeno vrijeme radi sezonskih poslova sa istim licem čije je trajanje u zbiru duže od 24 mjeseca, ukoliko bi između tih ugovora postojala pauza, najčešće u zimskim mjesecima i tako svake godine ?
3. Da li se može sa istim zaposlenim kod istog poslodavca, zaključiti ugovor o radu u trajanju dužem od 24 mjeseci za rad na različitim poslovima ?
U vezi podnijetog zahtjeva Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru svojih nadležnosti daje sljedeće,

Mišljenje

Odredbama čana 25 Zakona o radu („Sl. list CG“ br. 49/08, 59/11 i 66/12) utvrđeno je da se ugovor o radu može zaključiti na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čije je trajanje iz objektivnih razloga unaprijed određeno ili je uslovljeno nastupanjem okolnosti ili događaja koji se nijesu mogli predvidjeti.
Poslodavac, sa istim zaposlenim, ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1 ovog člana ukoliko je njihovo trajanje, neprekidno ili sa prekidima, duže od 24 mjeseca, s tim što se prekid kraći od 60 dana ne smatra prekidom u smislu stava 2 ovog člana.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati i duže od 24 mjeseca, samo ako je to potrebno zbog zamjene privremeno odsutnog zaposlenog, obavljanja sezonskih poslova ili rada na određenom projektu do okončanja tog projekta, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.


1. Imajući u vidu karakter rada na određeno vrijeme, njedgovo ograničenje na dvije godine zbog zloupotrebe takvog rada na štetu zaposlenih, kao i propisivanje izuzetnih slučajeva kada rad na određeno vrijeme može trajati i duže od dvije godine, mišljenja smo da konkretno u vašem slučaju, nema zakonskih smetnji da se kada je u pitanju rad na projektu i dalje mogu angažovati zaposleni koji su do sada radili na projektu rekonstrukcije navedenih hotela do završetka te rekonstrukcije, jer ista ne može da traje neograničeno.
2. Isto tako, saglasno stavu 4 ovog člana može se zaklučiti ugovor o radu i duže od 24 mjeseci sa istim licem ( i naredne godine) radi obavljanja sezonskih poslova, ali dok sezona u određenoj djelatnosti traje, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, kada je u pitanju povećani obim posla.
Međutim, treba znati da u djelatnostima koji se bave sezonskim poslovoma, kako ne di dolazilo do zloupotrebe rada na određeno vrijeme po našem mišljenju, nije moguće raditi samo na određeno vrijeme, već se mora vršiti zapošljavanje i na neodređeno vrijeme sa pravom primjene instituta preraspodjele radnog vremena, u skladu sa članom 54 Zakona o radu. To dalje znači da se preraspodjela radnog vremena, može izvršiti kada to zahtijeva priroda djelatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenih poslova u utvrđenim rokovima, s tim što ukupno radno vrijeme zaposlenog u prosjeku ne može biti duže od punog radnog vremena u toku godine. Djelatnosti u kojima se najčešće vrši preraspodjela radnog vremena su: saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, šumarstvo, gradjevinarstvo, montažni radovi i dr. (sezonski u odnosu na vansezonskih poslova).
Dakle, suština preraspodjele radnog vremena je u tome da se u jednom periodu radi onoliko duže za koliko će se u drugom periodu raditi kraće, te s toga po našem mišljenju, nema zakonsog osnova da se za rad na sezonskim poslovima bezuslovno zaključuje samo ugovor o raduna na određeno vrijeme, koji može da traje i duže od 24 mjeseci, već u slučaju povećanog oima posla i to dok sezona traje, u skladu sa posebnim zakoniom i kolektivnim ugovorom.
3. Pitanje koje se odnosi na mogućnost zaključivanja ugovora o radu sa istim zaposlenim u trajanju dužem od 24 mjeseci za rad na različitim poslovima, po našem mišljenju nema zakonskog osnova za takvo produžavanje ugovora o radu, sadlasno savu 2 člana 25 ovog zakona.